Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Koje sve pravne akte treba posjedovati odgojno obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj?

14.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kako je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno Statutom pojedine odgojno-obrazovne ustanove propisana obveza da posjeduju odgovarajuće pravne akte, napominjemo da bi svaka osnovna ili srednja škola u Republici Hrvatskoj trebala posjedovati niže navedene pravne akte, a to su:

 

 • Statut
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o zaštiti o radu
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
 • Pravilnik o radu školske knjižnice
 • Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 • Poslovnik o radu školskog odbora
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Etički kodeks
 • Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

 

Statut škole

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), svaka odgojno-obrazovna ustanova - škola donijela je vlastiti Statut kojim se utvrđuju statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela škole, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje školske ustanove.

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu donosi se na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se istim uređuje izbor radnika i zapošljavanje, organizacija rada, prava i obveze škole i radnika, plaće i novčane nadoknade radnika, prestanak radnog odnosa, zaštitu dostojanstva radnika, zabranu diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u školskoj ustanovi.

 

Pravilnik o zaštiti o radu

Navedeni Pravilnik donosi se u pravilu na temelju članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj  71/14, 118/14, 94/18, 96/18,), time da se njime regulira organizacija provedbe zaštite na radu, obveze i prava radnika, položaj povjerenika radnika za zaštitu na radu, položaj posebnih skupina radnika, zabrana uporabe sredstava ovisnosti i druga pitanja u svezi sa zaštitom na radu.

 

 

Pravilnik o zaštiti od požara

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10.), a u svezi s odredbama Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, donesen je Pravilnik o zaštiti od požara koji se utvrđuju:

 • mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
 • ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu,
 • način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad,
 • radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
 • obvezu ravnatelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara,
 • dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva

Navedeni Pravilnik donosi se na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/19), Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine, broj 63/04. i 106/07.), odnosno Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine, 90/02.), time da se njime uređuje uredsko poslovanje, prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada i izlučivanje, zaštita i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: