Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Materijalni rashodi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.3 Materijalni rashodi

Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač

Materijalni rashodi podrazumijevaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje, a uključuju:

  • - naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, rashode za stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima,
  • - rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje,
  • - usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
  • - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa,
  • - rashodi za usluge
  • - ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PRIMJER 1.

Plaćanje računa za električnu energiju iz

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: