danas je 29.9.2023

Input:

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

9.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedeni člankom prikazujemo promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) koji je Hrvatski Sabor izglasao 13. svibnja 2022. godine.

Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, br. 63/08. i 90/10.), Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske 7- 8/19), Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj 5/15.) te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), time da je predmetni zakon od stupanja na snagu davne 1997. godine doživio tri novele koje su u manjoj mjeri dodatno uredile sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj 

U pedagoškoj godini 2020./2021. rani i predškolski odgoj i obrazovanje izvodio se u 1.697 objekata od toga su 1.524 objekta dječja vrtića i 173 druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge) te je nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bilo obuhvaćeno 137.452 djece, a od toga redovitim programom bilo je obuhvaćeno 125.410 djece, programom predškole 9.996 djece i kraćim programom 2.046 djece. (Državni zavod za statistiku, 2021.).

Treba istaknuti da se programi predškolskog odgoja, osobito predškole, provode i u osnovnoškolskim ustanovama, dok kraće programe predškolskog odgoja provode i druge pravne osobe (udruge, poduzeća, knjižnice itd.). Iako je u razdoblju od pedagoške godine 2010./2011. do 2019./2020. povećan broj ustanova u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (od 1.494 objekta 2011./2012. na 1.699 objekata 2019./2020.), napominjemo da je u pedagoškoj godini 2021./2022. upisano 1.811 objekata namijenjenih isključivo za izvođenje redovitih programa i programa predškole (675 matičnih dječjih vrtića i 1.022 područna objekta, 82 matične škole i 20 područna škola) i posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju (11 centara i 1 područni objekt).

Međutim, iz navedenog proizlazi da uključenost djece još uvijek nije zadovoljavajuća, s tim da je u redoviti sustav predškolskog odgoja i obrazovanja i program predškole u 2020./2021. bilo uključeno 130.883 djece, a u 2021./2022. uključeno je 131.960 djece (Izvor: MZO, e-vrtići, veljača 2022.).

Prioriteti na razini država članica Europske unije

Odbor za obrazovanje Vijeća Europske unije svim zemljama članicama odredio je prioritet posebne skrbi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u razdoblju od 2014. do 2020. i njegovo uređivanje u sklopu obrazovnih politika svih zemalja članica Europske unije. Kako je Barcelonske ciljeve usvojilo Vijeće ministara 2002. u Barceloni koji su se zalagali da se do 2010. osigura cjelodnevna puna skrb za 33 % djece od rođenja do treće godine života i 90 % djece od treće do šeste godine života.

Također je važno da je u Rezoluciji Vijeća Europske unije o strateškom okviru za europsku suradnju u