Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja školske ustanove

8.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikazujemo uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja školske ustanove što je propisano odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

S obzirom na to da se poslovanje odgojno-obrazovne ustanove - škole zasniva na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno Zakona o ustanovama (Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove koji je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.

Naime, ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, te zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima.

Međutim, ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Školskog odbora ili osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je osnivač odredio nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Poslovi ravnatelja školske ustanove

Ravnatelj kao stručni voditelj obavlja osobito i sljedeće poslove:

predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada,

– predlaže školskom odboru statut i druge opće akte,

– predlaže školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun,

 – odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,

 – provodi odluke stručnih tijela i školskog odbora,

– posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

– planira rad, saziva i vodi sjednice učiteljskog, odnosno nastavničkog, odnosno odgajateljskog vijeća,

 – u suradnji s učiteljskim, odnosno nastavničkim, odnosno odgajateljskim vijećem, predlaže školski kurikulum,

– poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa, – brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove,

– odgovara za sigurnost učenika, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih radnika,

– surađuje s učenicima i roditeljima, – surađuje s osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima,

– nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu.

 

Koje uvjete mora ispunjavati ravnatelj školske ustanove

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: a) sveučilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili c) specijalistički diplomski stručni studij; d) položen stručni

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: